Pháp điển Net - Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 66/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2009

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP
ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

"Điều 52. Hướng dẫn thi hành  

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này".

Điều 2. Bãi bỏ Điều 49 quy định về trách nhiệm của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.  

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/09/2009 
Ngày công báo
16/08/2009 
Số công báo
385+386/2009 
Số trang
20 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
05/VBHN-BCA 29/10/2013 Bộ Công an
Hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  
 Nghị định
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
02/2014/NĐ-CP 10/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
142/2003/NĐ-CP 24/11/2003 Chính phủ
Về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software