Pháp điển Net - Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 73/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2009

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Nghị định

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã về: khung số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, Giấy chứng nhận Công an xã; chế độ, chính sách và điều kiện vật chất bảo đảm cho hoạt động của Công an xã.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2009 và thay thế Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã.

2. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.      

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/10/2009 
Ngày công báo
18/09/2009 
Số công báo
447+448/2009 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2014/TT-BCA 04/04/2014 Bộ Công an
Về việc sửa đổi khoản 2 điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã

  
 Thông tư
12/2010/TT-BCA 08/04/2010 Bộ Công an
Về việc quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
06/2008/PL-UBTVQH12 21/11/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về Công an xã

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
40/1999/NĐ-CP 23/06/1999 Chính phủ
Về công an xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software