Pháp điển Net - Pháp lệnh về thi hành án dân sự (1993)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

LỆNH

 

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 13 L/CTN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1993

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh thi hành án dân sự đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá IX) thông qua ngày 17 tháng 4 năm 1993.

 

PHÁP LỆNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1993 và thay thế Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 1 tháng 1 năm 1990.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 49

Các quy định của Pháp lệnh này cũng được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, nếu điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia không có quy định khác.

Điều 50

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1993

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
12/1993 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
12/2001/TTLT-BTP-V... 26/02/2001 Bộ Tư pháp;Viện ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự

  
 Quyết định
418/TTg 14/06/1997 Thủ tướng Chính phủ
Về việc chế độ trang phục đối với cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự

  
 Thông tư
67/TT-THA 05/07/1996 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

  
 Thông tư
66/THA 04/07/1996 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự

  
 Nghị định
69/CP 18/10/1993 Chính phủ
Về việc quy định thủ tục thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
981/TTLN 21/09/1993 Toà án nhân dân tối ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
02-TTLN 17/09/1993 Bộ Nội vụ;Bộ Tư ...
Về hướng dẫn về việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự

  
 Nghị định
30/CP 02/06/1993 Chính phủ
Về việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên

  
 Thông tư Liên tịch
01/TTLN 26/05/1993 Bộ Tư pháp, Toà án ...
Về việc hướng dẫn việc bàn giao công tác thi hành án dân sự

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
13/2004/PL-UBTVQH11 14/01/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc thi hành án dân sự

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
không số 28/08/1989 Hội đồng Nhà nước
Về thi hành án dân sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software