Pháp điển Net - Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 12/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG

Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa,
vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật,
phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

Căn cứ Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử tang vật vi phạm hành chính hàng hóa, vật phẩm dễ bị hỏng quản số tiền thu được từ xử tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính như sau:

MụC I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Thông số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản xử tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

b) Thông số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản xử tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

c) Điểm 2.1 khoản 2 Mục III Thông số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.

3. Đối với các trường hợp đã quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước trước thời điểm Thông này hiệu lực thì việc quản số tiền thu được từ xử tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thực hiện theo các quy định tại thời điểm ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước; không áp dụng quy định của Thông này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                         Nguyễn Hữu Chí

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/03/2010 
Ngày công báo
18/02/2010 
Số công báo
97+98/2010 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
139/2011/TT-BTC 10/10/2011 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
173/2013/TT-BTC 20/11/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
34/2005/TT-BTC 12/05/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
04/2006/TT-BTC 18/01/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

  
 Thông tư
72/2004/TT-BTC 15/07/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software