Pháp điển Net - Luật Đất đai (1993)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

LUẬT

LUẬT

ĐẤT ĐAI

 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng;

Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay;

Căn cứ vào các điều 17, 18 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

 

Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật này thay thế Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.

 

Điều 89

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
22/1993 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
02/TTLT 28/07/1997 Toà án nhân dân tối ...
Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Đất đai năm 1993

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
25/2001/QH10 29/06/2001 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  
 Luật
10/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
<> 29/12/1987 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software