Pháp điển Net - Luật Đất đai (1993)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

LUẬT

LUẬT

ĐẤT ĐAI

 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng;

Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay;

Căn cứ vào các điều 17, 18 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

 

Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật này thay thế Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.

 

Điều 89

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
22/1993 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
68/2001/NĐ-CP 01/10/2001 Chính phủ
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

  
 Nghị định
38/2000/NĐ-CP 23/08/2000 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
04/2000/NĐ-CP 11/02/2000 Chính phủ
Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  
 Nghị định
163/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

  
 Nghị định
17/1999/NĐ-CP 29/03/1999 Chính phủ
Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

  
 Nghị định
22/1998/NĐ-CP 24/04/1998 Chính phủ
Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

  
 Thông tư
346/1998/TT-TCĐC 16/03/1998 Tổng cục Địa chính
Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  
 Thông tư Liên tịch
02/TTLT 28/07/1997 Toà án nhân dân tối ...
Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Đất đai năm 1993

  
 Thông tư
679/TT-ĐC 12/05/1997 Tổng cục địa chính
Về hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
04/CP 10/01/1997 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  
 Nghị định
09/CP 12/02/1996 Chính phủ
Về Chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  
 Thông tư
1124/TT-ĐC 08/09/1995 Tổng cục địa chính
Về việc hướng dẫn việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt

  
 Nghị định
87/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quy định khung giá các loại đất

  
 Nghị định
88/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng đất đô thị

  
 Nghị định
89/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

  
 Nghị định
90/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về ban hành quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

  
 Nghị định
60/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  
 Nghị định
02/CP 15/01/1994 Chính phủ
Về ban hành bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

  
 Nghị định
80/CP 06/11/1993 Chính phủ
Về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế, chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại đất khi thu hồi

  
 Nghị định
64/CP 27/09/1993 Chính phủ
Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
25/2001/QH10 29/06/2001 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  
 Luật
10/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
<> 29/12/1987 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software