Pháp điển Net - Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 103/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHị ĐịNH

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về khai báo y tế, kiểm tra y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam và thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam; giám sát bệnh truyền nhiễm trong khu vực cửa khẩu; tổ chức kiểm dịch y tế biên giới và trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm dịch y tế biên giới.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2. Cờ báo hiệu kiểm dịch cho tàu thuyền (Hình vẽ tham khảo)

Mẫu số 16. Dấu tiếng Anh (Hình vẽ tham khảo)

Mẫu số 17. Trang phục

17.1. Dài tay nam, nữ (Hình vẽ tham khảo)

17.2. Ngắn tay nam, nữ (Hình vẽ tham khảo)

17.3. Mùa Đông nam, nữ (Hình vẽ tham khảo)

17.4. Măng tô nam, nữ (Hình vẽ tham khảo)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2010 
Ngày công báo
16/10/2010 
Số công báo
593+594/2010 
Số trang
50 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2014/TT-BYT 15/05/2014 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội
Về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
71/2006/NĐ-CP 25/07/2006 Chính phủ
Về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
41/1998/NĐ-CP 11/06/1998 Chính phủ
Về việc ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software