Pháp điển Net - Quyết định số 2619/QĐ-NHNN ngày 05/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Việt Nam         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 2619/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

quyết định

Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC

- Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/11/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2868/QĐ-NHNN 29/11/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software