Pháp điển Net - Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về việc kinh doanh xuất khẩu gạo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 109/2010/NĐ-CP 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

NGHị ĐịNH

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Ngày công báo
17/11/2010 
Số công báo
682+683/2010 
Số trang
27 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-NHNN 08/04/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ

  
 Thông tư
44/2010/TT-BCT 31/12/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
12/2006/NĐ-CP 23/01/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software