Pháp điển Net - Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công thương về việc quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 35/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm
 công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;

Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, đối tượng bình chọn và phạm vi áp dụng

1. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

2. Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã (gọi chung là khu vực nông thôn).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu cấp khu vực.............., năm ................

..............ngày ..........tháng.......năm

cục trưởng

(Ký tên & đóng dấu)

 

 

Theo Quyết định số: ................/QĐ-CNĐP, ngày .../.../....

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/2010 
Ngày công báo
22/02/2011 
Số công báo
101+102/2011 
Số trang
23 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
26/2014/TT-BCT 28/08/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software