Pháp điển Net - Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      quốc hội                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 57/2010/QH12

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

luật
tHuế BảO Vệ MÔI TRƯờNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi chung là hàng hoá) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

2. Mức thuế tuyệt đối là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hoá chịu thuế.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Các quy định về thu phí xăng, dầu tại Pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực thi hành từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 13. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

______________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

                                                                                          chủ tịch quốc hội

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2012 
Ngày công báo
01/04/2011 
Số công báo
165+166/2011 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
01/VBHN-BTC 20/09/2013 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

  
 Nghị định
67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Uỷ ban Thường vụ ...
Về phí và lệ phí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software