Pháp điển Net - Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công thương về việc quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 05/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;              

Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011,

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2011 
Ngày công báo
16/03/2011 
Số công báo
129+130/2011 
Số trang
35 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
42/2011/TT-BCT 19/12/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
269/QĐ-TTg 23/02/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về giá bán điện năm 2011

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2010/TT-BCT 24/02/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software