Pháp điển Net - Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/05/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và Xã HộI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 17/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng,
hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội như sau:

Chương I
Hồ SƠ, THủ TụC THựC HIệN TRợ CấP Xã HộI HằNG THáNG
Và Hỗ TRợ CHI PHí MAI TáNG

Điều 1. Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng

1. Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

3. Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/07/2011 
Ngày công báo
07/06/2011 
Số công báo
353+354/2011 
Số trang
15 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
24/2010/TTLT-BLĐT... 18/08/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
36/2005/TT-BLĐTBXH 26/12/2005 Bộ Lao động - ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/03/2002 và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software