Pháp điển Net - Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 945/QĐ-TTg  

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

QUYếT ĐịNH

Về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết
số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách
thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân
và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2001 - 2010

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc dưới đây:

1. Thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả; kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính để hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu toàn diện các mặt để ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 4. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ cho Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, tổ chức kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước; tuyên truyền, quảng bá nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia tích cực, mạnh mẽ vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Điều 5. Các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương mình trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đã được phân công tại Quyết định này để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng nội dung trong báo cáo công tác hàng năm của Chính phủ trước Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/06/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software