Pháp điển Net - Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 979/TTg-KTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án công trình cấp bách

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2086/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 6 năm 2011 về quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) các cấp chưa được xét duyệt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhu cầu sử dụng đất trong năm 2011 (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) để thực hiện dự án, công trình cấp bách đã được xác định nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhưng đến nay chưa thực hiện và tiếp tục được xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến nărn 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của địa phương hoặc Dự án, công trình cấp bách dự kiến được xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015 ) của địa phương mà phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua trước khi quyết định về nhu cầu sử dụng đất nêu trên và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tại kỳ họp gần nhất; đồng thời tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015 ) của địa phương theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại: đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đất trồng lúa; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/06/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software