Pháp điển Net - Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y Tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 41/2011/TT-BYT 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc:

1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ vào mẫu Biên bản thẩm định này và căn cứ vào quy mô, hình thức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Đoàn thẩm định của Bộ Y tế hoặc của Sở Y tế thiết kế Biên bản thẩm định cho phù hợp. 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2012 
Ngày công báo
10/12/2011 
Số công báo
617+618/2011 
Số trang
72 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2014/TT-BYT 22/05/2014 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

  
 Thông tư
46/2013/TT-BYT 31/12/2013 Bộ Y tế
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
07/2007/TT-BYT 25/05/2007 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software