Pháp điển Net - Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 118/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Thay cụm từ "bản sao hợp lệ" quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP bằng cụm từ "bản sao".

2. Bổ sung khoản 12 vào Điều 3 như sau:

"12. Bản sao là:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bãi bỏ yêu cầu nộp: "Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh" ở phần cuối của các Phụ lục I, III, V, VII Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2012 
Ngày công báo
05/01/2012 
Số công báo
53+54/2012 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
107/2009/NĐ-CP 26/11/2009 Chính phủ
Về việc kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

  
 Nghị định
84/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc kinh doanh xăng dầu

  
 Nghị định
35/2006/NĐ-CP 31/03/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software