Pháp điển Net - Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Cơ sở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           bộ giáo dục và đào tạo                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 01/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

quyết định

Về việc ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh
thí điểm cấp Trung học Cơ sở

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO dụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2005/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020";

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng Thẩm định Quốc gia Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Cơ sở;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp trung học Cơ sở (kèm theo Quyết định này).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/01/2012 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
34 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software