Pháp điển Net - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 15/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản,

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 7; khoản 3 Điều 10; Điều 24; khoản 2 Điều 27; khoản 3 Điều 30; khoản 2 Điều 36; khoản 2 Điều 39; khoản 3 Điều 40; điểm đ khoản 1 Điều 42; khoản 4 Điều 43; Điều 44; khoản 4 Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 3 Điều 50; khoản 3 Điều 53; điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 55; khoản 3 Điều 60; khoản 4 Điều 66; khoản 3 Điều 71; khoản 2 Điều 75; khoản 3 Điều 77; khoản 2 Điều 78 của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.

2. Các quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2012 
Ngày công báo
19/03/2012 
Số công báo
265+266/2012 
Số trang
36 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
52/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

  
 Thông tư
38/2014/TT-BTNMT 03/07/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
60/2010/QH12 17/11/2010 Quốc hội
Về Khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
07/2009/NĐ-CP 22/01/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  
 Nghị định
160/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software