Pháp điển Net - Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 89/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

Nghị định của Chính phủ

Quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ các Luật thuế và Pháp lệnh Thuế hiện hành;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán - Thống kê ngày 20 tháng 5 năm 1988;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
Điều khoản thi hành

Điều 24. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Khoản 2 Điều 13, Điều 14, khoản 3 Điều 15, Điều 16 của Nghị định này thay thế các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn tại các điểm  b, c, d và đ khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.  

Điều 25. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện, giám sát việc thực hiện Nghị định này.

Điều 26. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. /.

                                                                                            TM. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/11/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
11520/BTC-TCT 29/09/2008 Bộ Tài chính
Về việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng

  
 Thông tư
120/2002/TT-BTC 30/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ
Về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
49/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software