Pháp điển Net - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và Xã HộI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ,
thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân,

Chương i
THủ TụC LậP Hồ SƠ

MụC 1
 NGƯờI HOạT ĐộNG CáCH MạNG TRƯớC NGàY 01 THáNG 01 NĂM 1945

Điều 1. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

1. Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2013 
Ngày công báo
28/06/2013 
Số công báo
365+366/2013 
Số trang
113 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
41/2013/TTLT-BYT-B... 18/11/2013 Bộ Y tế; Bộ Lao ...
Về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software