Pháp điển Net - Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 81/2013/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chương I
QUY ĐịNH CHI TIếT Về Xử PHạT VI PHạM HàNH CHíNH
Và áP DụNG CáC BIệN PHáP Xử Lý HàNH CHíNH

Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ loại văn bản (công văn, thông báo, quyết định...) giao quyền.

4 Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác).

5 Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

6 Ghi rõ chức danh của người giao quyền.

7 Ghi rõ thời gian giao quyền.

8 Ghi họ tên người được giao quyền.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/07/2013 
Ngày công báo
07/08/2013 
Số công báo
459+460/2013 
Số trang
91 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
97/2014/TT-BQP 16/07/2014 Bộ Quốc phòng
Về việc quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng

  
 Thông tư
153/2013/TT-BTC 31/10/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Công văn
1500/TTg-PL 25/09/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc đính chính văn bản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội
Về xử lý vi phạm hành chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
48/2011/NĐ-CP 21/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  
 Nghị định
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  
 Nghị định
72/2010/NĐ-CP 08/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

  
 Nghị định
68/2010/NĐ-CP 15/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

  
 Nghị định
34/2010/NĐ-CP 02/04/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  
 Nghị định
117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Chính phủ
Về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  
 Nghị định
23/2009/NĐ-CP 27/02/2009 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
128/2008/NĐ-CP 16/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm vi phạm hành chính năm 2008

  
 Nghị định
124/2005/NĐ-CP 06/10/2005 Chính phủ
Về việc quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software