Pháp điển Net - Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND ngày 20/08/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND ngày 20/08/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
15/2013/CT-UBND 
Ngaybanhanh
20/08/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/08/2013 
Nguoiky
Hứa Ngọc Thuận 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software