Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/08/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           Bộ Kế hoạch và đầu tư                              Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        bộ nông nghiệp và ptnt      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         bộ tài chính

Số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC

Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 2013

THÔNG Tư LIÊN TịCH

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT- BKHĐT-BNNPTNN-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 (sau đây gọi là Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là: Quyết định 66/2011/QĐ-TTg);

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT'NN-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một sổ quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNN-BTC như sau:

1- Sửa đổi quy định tại khoản 9 Mục II của Thông tư số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC như sau:

a) Dòng thứ 3 từ trên xuống của Biểu quy định tại trang 11 của Thông tư thành: “Chi phí khảo sát, thiết kế, ký hợp đồng là 150.000 đ/ha”.

b) Dòng thứ 6 từ trên xuống Quy định tại trang 12 của Thông tư thành: “Sử dụng mức hỗ trợ khảo sát, thiết kế là 150.000 đồng/ha”.

2- Hủy bỏ quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 17.4, khoản 17, Mục II của Thông tư và quy định thay thế như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2013 
Ngày công báo
11/09/2013 
Số công báo
561+562/2013 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
66/2011/QĐ-TTg 09/12/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

  
 Quyết định
147/2007/QĐ-TTg 10/09/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
03/2012/TTLT-BKHĐ... 05/06/2012 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software