Pháp điển Net - Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 21/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/10/2013 
Ngày công báo
24/09/2013 
Số công báo
583+584/2013 
Số trang
31 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
13/2008/QĐ-NHNN 29/04/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software