Pháp điển Net - Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 114/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật xảy ra trước khi Nghị định này đã có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 39. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2013 
Ngày công báo
18/10/2013 
Số công báo
663+664/2013 
Số trang
28 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
15/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về giống cây trồng

  
 Pháp lệnh
36/2001/PL-UBTVQH10 25/07/2001 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
172/2007/NĐ-CP 28/11/2007 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

  
 Nghị định
57/2005/NĐ-CP 27/04/2005 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

  
 Nghị định
26/2003/NĐ-CP 19/03/2003 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software