Pháp điển Net - Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 119/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y,
 giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi xảy ra trước khi Nghị định này đã có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 46. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/11/2013 
Ngày công báo
24/10/2013 
Số công báo
681+682/2013 
Số trang
39 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
18/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về thú y

  
 Pháp lệnh
16/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về giống vật nuôi

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
08/2011/NĐ-CP 25/01/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

  
 Nghị định
40/2009/NĐ-CP 24/04/2009 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  
 Nghị định
47/2005/NĐ-CP 08/04/2005 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software