Pháp điển Net - Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông Vận tải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 3173/QĐ-BGTVT  

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng
công trình trong ngành Giao thông vận tải

Bộ TRƯởNG Bộ GIAO THÔNG VậN TảI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

GHI CHú:

1. Kỹ sư thường trú là tư vấn giám sát trưởng (giám đốc điều hành).

2. Số lượng và cơ cấu nhân sự phải bố trí phù hợp với tiến độ thực hiên dự án và phải được Ban QLDA hoặc chủ đầu tư phê duyệt trên cơ sở đề xuất và trình của TVGS trưởng.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/10/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
30 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software