Pháp điển Net - Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 



      Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 39/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

Mã số đăng ký: QCVN 68:2013/BGTVT.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2014 
Ngày công báo
18/11/2013 
Số công báo
797+798/2013 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software