Pháp điển Net - Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
66/2013/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
11/11/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 
Trichyeu
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/11/2013 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Đông 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software