Pháp điển Net - Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố Hà NộI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 50/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1388/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 27. Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Điều 28. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố, trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực triển khai thực hiện Quy chế này. Hàng năm, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổng kết đánh giá hoạt động của thôn, tổ dân phố và gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.          

Chương VIII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 27. Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Điều 28. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố, trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực triển khai thực hiện Quy chế này. Hàng năm, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổng kết đánh giá hoạt động của thôn, tổ dân phố và gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân                                    Chủ tịch

                                                                                        Nguyễn Thế Thảo  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
42/2010/QĐ-UBND 30/08/2010 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software