Pháp điển Net - Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
54/2013/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
02/12/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/12/2013 
Nguoiky
Lê Hoàng Quân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software