Pháp điển Net - Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 209/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 20ỉ3

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
Luật thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2014 
Ngày công báo
01/01/2014 
Số công báo
03+04/2014 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  
 Thông tư
103/2014/TT-BTC 06/08/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

  
 Thông tư
72/2014/TT-BTC 30/05/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

  
 Thông tư
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
06/VBHN-BTC 04/04/2017 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
10/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
17/VBHN-BTC 21/10/2016 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

  
 Nghị định
13/VBHN-BTC 26/05/2015 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  
 Nghị định
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về thuế giá trị gia tăng

  
 Luật
57/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế GTGT

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
121/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software