Pháp điển Net - Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Uỷ ban THƯờNG Vụ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        QUốC HộI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHị QUYếT
Về VIệC BAN HàNH BIểU MứC THUế SUấT THUế TàI NGUYÊN

Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI
NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 382/TTr-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 1589/BC-UBTCNS13 ngày 10/10/2013 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách,

QUYếT NGHị

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12.

Điều 2.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/12/2013 
Ngày công báo
08/01/2014 
Số công báo
43+44/2014 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2009/QH12 25/11/2009 Quốc hội
Về Thuế Tài nguyên

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị quyết
928/2010/UBTVQH12 19/04/2010 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software