Pháp điển Net - Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
43/2013/TT-BYT 
Ngaybanhanh
11/12/2013 
Coquanbanhanh
Bộ Y tế 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2014 
Nguoiky
Nguyễn Thị Xuyên 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
94 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
40/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về khám bệnh, chữa bệnh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
23/2005/QĐ-BYT 30/08/2005 Bộ Y tế
Về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software