Pháp điển Net - Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

QUYếT ĐịNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in,
phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung chủ yếu:

I. QUAN ĐIểM

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của tỉnh, thành phố phù hợp với Quy hoạch này;

b) Bố trí quỹ đất, vốn, nhân lực và các nguồn lực khác để thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Quy hoạch này tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                         PHó THủ TƯớNG

                                                                                             Vũ Đức Đam

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software