Pháp điển Net - Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 03/2003/NĐ-CP

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2003

Nghị định của chính phủ

Về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội
và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ các Nghị định của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2: Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng  11 năm 2002 “ Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2003” và Nghị quyết số 14/2002/QH11 ngày  16 tháng 12 năm 2002 “ Về nhiệm vụ năm 2003);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ  trưởng Bộ Tài chính,

nghị định

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt  phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp sinh hoạt phí như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Mức tiền lương điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều1 của Nghị định này được sử dụng để tính khoản trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ và đối với người thôi  việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ cho năm làm việc từ năm 2003, số năm làm việc từ năm 2002 trở về trước tính toán theo hướng dẫn trước ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Quy định về tính trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư tại Nghị định này thay thế các quy định về tính trợ cấp đối với lao động dôi dư và lao động thôi việc do tinh giản biên chế  quy định tại nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP  ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ.

3. Các khoản trích và các chế độ được hưởng hoặc sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.

Điều 7: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

                                                                                             Tm Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/01/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2003/TT-BNV 16/04/2003 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; chính sách tinh giản biên chế; chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

  
 Thông tư
06/2003/TT-BLĐTBXH 19/02/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ

  
 Thông tư
04/2003/TT-BLĐTBXH 17/02/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
210/2004/NĐ-CP 20/12/2004 Chính phủ
Về việc quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  
 Nghị định
203/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về việc quy định mức lương tối thiểu

  
 Nghị định
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
41/2002/NĐ-CP 11/04/2002 Chính phủ
Về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

  
 Nghị quyết
16/2000/NQ-CP 18/10/2000 Chính phủ
Về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software