Pháp điển Net - Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 01/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng  01 năm  2003

NGHị ĐịNH CủA CHíNH PHủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội
 ban hành kèm t heo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995
của Chính phủ

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Nghị định

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bãi bỏ Nghị định số 93/1998/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của người lao động.

            Không tính lại chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3.  Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và người lao động thuộc trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 5.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
182/2004/QĐ-TTg 15/10/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán Bộ Y tế xã, phường, thị trấn

  
 Thông tư
08/2004/TT-BLĐTBXH 04/06/2004 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 09/LĐ-TBXH-TT ngày 26/04/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
34/2004/TT-BQP 24/03/2004 Bộ Quốc phòng
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

  
 Thông tư
26/2003/TT-BLĐTBXH 09/12/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

  
 Thông tư
08/2003/TT-BLĐTBXH 08/04/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

  
 Thông tư
07/2003/TT-BLĐTBXH 12/03/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
12/CP 26/01/1995 Chính phủ
Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
37/2001/QĐ-TTg 21/03/2001 Thủ tướng Chính phủ
Về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

  
 Nghị định
93/1998/NĐ-CP 12/11/1998 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software